บุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ จ.จันทบุรี
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/20/2018    เวลา : 10:05:00 AM

ด้วย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ด้วยสถานที่ วิธีการอบรม ร่วมสัมนาทั้งในและนอก โดยมีวัตถุประสงค์ อบรมสัมมนาให้ความรู้การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงาน และมีโอกาศก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลากร เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร บุคลากรจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กร