ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายในคณะฯ

  • 02 สิงหาคม 2562
  • 18:42:03
  • 785

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น โดยช่วงเช้าจัดมีตักบาตรพระสงฆ์ และช่วงสายทำพิธ๊ไหว้ครู โดยมี คร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากบุคลากรภายนอกมาร่วมพิธ๊ด้วย