ห้องภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

  • 20 มิถุนายน 2562
  • 00:22:03
  • 791

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกยรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา