ห้องภาพกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • 18 กุมภาพันธ์ 2562
  • 09:17:28
  • 867

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬาคณะครุศาสตร์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนแก่นักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแก่นักศึกษาเพื่อผลักดันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าสืบไป