ห้องภาพกิจกรรม

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

  • 12 กุมภาพันธ์ 2562
  • 14:41:29
  • 794

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดดับนานาชาติ" เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวางแผนการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาการให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ งานวิจัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม