ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ”โครงการถนนเด็กเดิน เพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”

  • 16 ธันวาคม 2561
  • 15:15:01
  • 793

วันนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วม ”โครงการถนนเด็กเดิน เพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรกาศ จากชมรม TO BE NUMBER ONE นักศึกษาจาก โครงการ Nakhonpanom Anti-gambling เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ลาน กันเกรา หน้าตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.นครพนม

โดยมีนายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มหาวิทยาลับนครพนมร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรง และจัดนิทรรการ การรณรงค์ ลดละเลิก การไม่เล่นการพนัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนครพนมมีการเปิดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแก่น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม และมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนครพนม รับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย