ห้องภาพกิจกรรม

โครงการกีฬานักศึกษา : กิจกรรมประกวดดาวเดือนดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561

  • 19 ตุลาคม 2561
  • 10:15:14
  • 792

จัดขึ้นวันที่12ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ฯ สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านรูปร่างหน้าตา สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อไปประกวดต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนมวันที่10 พฤศจิกายน2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลการประกวด

เดือน น้องกวาง นายวันวรุตม์ ดุษฎีเกียรติสกุล ผู้ได้รับตำแหน่งเดือน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดาว น้องเนยนม นางสาวกมลวัลย์ กมลสุวรรณ ผู้ได้รับตำแหน่งดาว
สาขาภาษาจีน

ดาวเทียม น้องแอนนา นายชัยยา วงค์ตาแสง ผู้ได้รับตำแหน่งดาวเทียม
สาขาภาษาจีน