ห้องภาพกิจกรรม

อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

  • 24 กันยายน 2561
  • 09:19:08
  • 798

อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการทบทวนทแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563