ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE FOR YOUNG SMART NPU ปีที่ 1

  • 19 กันยายน 2561
  • 16:59:17
  • 870

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่ 1 โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรม Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่ 1 เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่ร่วมใส่ใจสังคม และผนึกกำลังสร้างสรรค์แผนธุรกิจด้านกิจการเพื่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดในจังหวัดนครพนม จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ "รู้ลึกเข้าใจผู้สูงอายุ ชี้ช่องทางโอกาสทางธุรกิจผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม" โดย ผศ.ดร. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ต่อการคิดและพัฒนาแผนธุรกิจ จากนั้นนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) " และกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม จากนั้นนักศึกษาแบบกลุ่มทำกิจกรรม Workshop คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ ไอเดียแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคมของน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม ต่อคณะกรรมการจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และรับฟังคำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การต่อยอดแนวคิดให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมผู้สูงอายุ และจังหวัดนครพนม ในอนาคต