ห้องภาพกิจกรรม

อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop)

  • 20 สิงหาคม 2561
  • 14:02:54
  • 794

20 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. และวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม รวมจำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมฟอร์จูนแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม