ห้องภาพกิจกรรม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561

  • 20 สิงหาคม 2561
  • 14:04:51
  • 867

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561 ชื่อผลงาน : CLUB Model ต่อคณะกรรมการจากรัฐสภา ความโดดเด่นของโครงการคือกระบวนการสร้างความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม และภาคเอกชนในการการเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ตัดสินใจร่วมกันว่าปัญหาของชุมชนที่สำคัญคืออะไร แล้วจะทำอย่างไรต่อไป การมีส่วนร่วมในการเสียสละพัฒนา ดำเนินการสิ่งที่ตัดสินใจนั่นคือการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมในการติดตามประเมินผลด้วยกัน ทำให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่าย ก่อให้เกิดการเป็นประชาคมเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาในหมู่บ้าน