ห้องภาพกิจกรรม

สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี

  • 09 สิงหาคม 2561
  • 11:58:35
  • 794

สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายที่ดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ในรายวิชาศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร