ห้องภาพกิจกรรม

ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควาย

  • 26 กรกฎาคม 2561
  • 15:27:31
  • 800

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00น. ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควายเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการดำเนินโครงการ "การจัดตั้งสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย บนพื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" และ ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม