ห้องภาพกิจกรรม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโคงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564)

  • 20 กรกฎาคม 2561
  • 09:46:27
  • 830

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโคงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564) ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาและหาแนวทางในการหารายได้จากโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการซึ่งสอดคล้องกับการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อีกด้วย