ห้องภาพกิจกรรม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์

  • 18 กรกฎาคม 2561
  • 13:20:41
  • 872

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกเคารพ ในสิทธิของตนเอง และผู้อื่น และร่วมเดินขบวนรณรงค์ไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อการค้ามนุษย์ ในบริเวณถนนคนเดิน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา