ห้องภาพกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

  • 14 พฤษภาคม 2567
  • 18:25:54
  • 845

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม