ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ ChatGPT ช่วยค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ

  • 02 พฤษภาคม 2567
  • 17:19:32
  • 848

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ ChatGPT ช่วยค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้