ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา

  • 07 ธันวาคม 2566
  • 18:53:43
  • 775

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาด้วยการฝึกอบรมสมาธิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. - 12.00น. ณ อาคารสถาบันพลังจิตตานุภาพ 123 บ้านนาสมดี จังหวัดนครพนม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 40 คน และอาจารย์เข้าร่วม 3 คน