ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

  • 02 สิงหาคม 2566
  • 22:48:06
  • 868

มื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการให้ความช่วยเหลือแกนนำชุมชนพัฒนาข้อเสนอโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนและชุมชนในเขตตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดโพธสว่างพัฒนาราม บ้านคำสว่าง หมู่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

                กระบวนการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้ช่วยแกนนำกลุ่ม/องค์กรชุมชนได้เรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมันสำปะหลัง กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงวัวและปลูกหญ้า กลุ่มเลี้ยงหมูและอาหารหมู กลุ่มเลี้ยงตั๊กแตร กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน กลุ่มป่าหัวไร่ปลายนา กลุ่มเพาะพันธุ์ต้นกล้า กลุ่มแปรรูปเห็ด โดยมุ่งหวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้