ห้องภาพกิจกรรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

  • 11 เมษายน 2566
  • 18:37:34
  • 872

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4 ผศ.ดรวรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ เข้าพบนายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์) เพื่อเชื่อมประสานภาค๊เครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน เพื่อดำเนินโครงการ โดยมีแผนหารือความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบหมายแนวทางให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการยกร่างข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยผู็สูงอายุ และสถาบันัฒนาภาวะผู้นำเพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการต่อไป