ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สสจ.นครพนม

  • 17 กุมภาพันธ์ 2566
  • 18:05:29
  • 788

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมอาจารย์ในคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้นM คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์