ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House FLAS NPU 2023

  • 09 กุมภาพันธ์ 2566
  • 16:48:53
  • 868

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การแข่งขันทักษะความสามารถ และกิจกรรมทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ OPEN HOUSE FLAS NPU 2023 ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การจัดโครงการครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ระบุว่า“มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน “ และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเชี่ยวชาญ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่สามารถสร้างเครือข่าย ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู นักศึกษา และคณาจารย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน

รูปแบบของการจัดงานครั้งนี้ มีหลากหลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะสามารถสร้างการเรียนรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี