ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • 07 พฤศจิกายน 2565
  • 20:48:53
  • 796

เมื่อวันที่ 4 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึงจัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

             สืบเนื่องจาก สถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2558 และระเบียบหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามแนวทางของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี พ.ศ.2551 โดยจุดเด่นสาคัญของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การมีทรัพยากรทางการศึกษา และตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น จึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

             มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงำนครูและกำรจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ...72.... คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้
             1. เพื่อให้ข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้มี ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพทางการศึกษาท้องถิ่น
             2. เพื่อให้ทราบสาระสาคัญ ขั้นตอน และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             3. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทาและการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
             4. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทาและการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (๓ ด้าน) และผลงานทางวิชาการและข้อสังเกตการประเมินผลงานทางวิชาการ
             5. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย