ห้องภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผลงานดีเด่น

  • 25 สิงหาคม 2565
  • 17:28:53
  • 868

ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผลงานดีเด่น ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม(หลังใหม่)