ห้องภาพกิจกรรม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา ม.อุบลฯ

  • 24 กรกฎาคม 2565
  • 16:03:41
  • 846

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาประเด็นการพัฒนาร่วมกับนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเด็นที่ร่วมพูดคุยกันได้แก่
- ประเด็นที่1 โควิด-19 ผลกระทบและการปรับตัว
- ประเด็นที่ 2 เกษตรทรัพยากร ผู้ประกอบการ และการพัฒนาชนบท
- ประเด็นที่ 3 สังคมสมัยใหม่ ความเชื่อ บริโภคนิยม โลกออนไลน์ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์