ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ

  • 19 กรกฎาคม 2565
  • 18:57:05
  • 844

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

              รายชื่อคณะกรรมการประเมิน
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2.อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)
3.อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)