ห้องภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความร่วมมือทาววิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเกริก

  • 30 พฤษภาคม 2565
  • 22:19:58
  • 788

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กับ มหาวิทยาลัยเกริก ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

                โดยวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือกันครั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือทางการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งระหว่างคณะและระหว่างมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกันอย่างบูรณาการทางการศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาจีน และมุ่งเน้นการจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ ให้มีความเป็นสากลมากอย่างขึ้น จึงเห็นชอบร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการศึกษาต่อไป