ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยนครพนม

  • 05 พฤศจิกายน 2564
  • 21:39:56
  • 794

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี และการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ณ ห้องประชุมศิลปสุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม