ห้องภาพกิจกรรม

ม.นครพนม จัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด

  • 30 กันยายน 2564
  • 17:44:12
  • 872

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีทำประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด โดยมีนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ย่านชุมชนเก่ากับการอนุรักษ์เชิงพัฒนา” ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตอบรับการเป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบำยของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สังกัดกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีที่ผ่านมาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ปีนี้จึงนับว่าเป็นปีแรกของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินการตามแผนที่ 2 ว่าด้วยการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยโครงการ “ศึกษาย่านชุมชนเก่าเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดนครพนม” มีพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนม ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองจันทร์ ย่านชุมชนเก่าบ้านนาจอก ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน และย่านชุมชนเก่าบ้านศรีสงคราม

การจัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดในครั้งนี้ ได้นำมีผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นจะได้หมุนเวียนการจัดเวที ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ย่านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 แห่ง ก่อนจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัด เพื่อจัดการย่านชุมชนเก่าของเมืองนครพนมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ จะต้องนำข้อมูลจากเวทีต่าง ๆ ไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองในลำดับต่อไป