ห้องภาพกิจกรรม

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  • 28 กันยายน 2564
  • 16:05:24
  • 797

ตามที่ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน" เพื่อประชาชนในหมู่บ้านเนินสะอาดได้รับข้อมูลและข้อดีข้อเสียของการบริหารจัดการน้ำประปารูปแบบต่างๆ และหาฉันทามติของชุมชนในการกำหนดทิศทางระบบการประปาของหมู่บ้านร่วมกัน ในวันที่ 12 กันยา 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชความ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอเมืองนครพนม จึงจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00น.