ห้องภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด

  • 15 กันยายน 2564
  • 21:01:52
  • 790

“กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด” วันที่ 12 กันยายน 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม ร่วมกับ อำเภอเมืองนครพนม