ห้องภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม

  • 15 มกราคม 2564
  • 21:01:14
  • 830

ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม