ห้องภาพกิจกรรม

การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาองค์การสมัยใหม่ วันที่ 15/09/2563

  • 15 กันยายน 2563
  • 21:02:31
  • 798

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรม ในหัวข้อการบรรยาย เรื่องการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รณิดา มนต์ขลัง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ที่จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม