ห้องภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • 18 พฤษภาคม 2563
  • 18:36:32
  • 792

กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาสากลที่ผู้คนใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นการเรียน การสื่อสาร และยังจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวล 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์