ห้องภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • 04 กุมภาพันธ์ 2563
  • 16:33:04
  • 798

ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์