ห้องภาพกิจกรรม

ภาพงานสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต"

  • 17 กันยายน 2562
  • 22:01:41
  • 797

งามสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต” ในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม