ห้องภาพกิจกรรม

อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • 13 กันยายน 2562
  • 15:57:54
  • 846

อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในเวทีนโยบายสาณารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งนี้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Gam-talk experience” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา