ห้องภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 22 สิงหาคม 2562

  • 22 สิงหาคม 2562
  • 22:53:50
  • 801

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ท่าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาศึกษาดูงานและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านรองคณบดี ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดี มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานก่อนถ่ายภาพร่วมกัน