ฝ่ายยานพาหนะ


animate
นายปิยะรัตน์ บุตรศรี
หัวหน้างานบุคลากร และยานพาหนะ
animate
นายสุดใจ สุทธิไชยา
พนักงานขับรถ
animate
นายสนอง ยังเจริญ
พนักงานขับรถ

เอกสาร Download ฝ่ายยานพาหนะ

แบบฟอร์ม

- ขออนุมัติใช้รถยนต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------