ขั้นตอนการลงบทความในวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1. ผู้ลงบทความสมัครทาง E-mail: โดย
    1.1 แนบบทความ
    1.2 แนบแบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบบทความวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
    1.3 แนบแบบฟอร์มการส่งบทความ
    1.4 แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กรณีมีผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัคร พร้อมตรวจบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
3. ผู้ลงบทความปรับปรุงแก้ไขรูปแบบไม่เกิน 1 เดือน ถ้าเกิน 1 เดือน วารสารจะตัดสิทธิ์การลงบทความ
4. กรณีที่ผู้ลงบทความสมัครแล้วไม่ส่งบทความ หรือขาดการติดต่อเกิน 1 เดือน วารสารจะตัดสิทธิ์ การลงบทความ
5. วารสารส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน บทความนั้นจะแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ลงบทความทราบ
6. ผู้ลงบทความปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมิน จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ลงบทความ
    6.1 กรณีที่ผู้ประเมินขอดูการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งต้องส่งไปให้ผู้ประเมินใหม่
    6.2 กรณีที่ผู้ประเมินท่านหนึ่งไม่ให้ลงจะต้องส่งผู้ประเมินใหม่
7. การอ้างอิงในบทความกรณีนำมาจากวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ วารสาร งานวิจัย เว็บไซต์ ต้องไม่เกิน 5 ปี
8. ผู้ลงบทความจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและวิธีการดำเนินการจัดทำวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารมีสิทธิ์ในการยกเลิกการลงบทความ