งานวิจัย

โครงสร้างงานวิจัย


animate
อาจารย์ ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย

animate
นางสาวอาติมา โอภาศ

เจ้าหน้าที่งานวิจัย

การบริหารงานวิจัย แบ่งออกเป็น 4 งานย่อยๆ คือ


1. งานบริหารงานวิจัย ทำหน้าที่ดูแลและประสานนโยบาย/แผนงานวิจัยของสาขากับนโยบายวิจัยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ ประสานงานการจัดทำและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานวิจัย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ประสานงานการจัดทำเอกสารขออนุมัติทางการเงินและการจัดทำสัญญาวิจัยให้กับผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย และการจัดทำสารสนเทศการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคณะ และมหาวิทยาลัย
2. งานพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ทำหน้าที่ประสานการจัดประชุม/อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิจัยให้กับนักวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการหาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย การดำเนินการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. งานเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ทำหน้าที่ในการจัดประชุม เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยทางธุรกิจ จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสานงานในการวิจัยแก่ภาคธุรกิจ ประสานงานการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย จัดระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยและนักวิจัย ตลอดจนเอกสารงานวิจัยของสาขา การเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่างต่าง ๆ ทั้งภายนอกสาขา/คณะและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นฐานการวางแผนงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยของสาขา นอกจากนี้ทำหน้าที่บริการสารสนเทศการวิจัยทางธุรกิจ และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
4. งานพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ทำหน้าที่ประสานงาน ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยประสานงานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศงานวิจัย

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ (หนังสือ ตำรา บทความวิจัย และบทความวิชาการ) ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ คำสั่งคณะฯ ที่ 305.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและอุดหนุนทุนวิจัย รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ คู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม 2560-2561 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ คู่มือบริหารงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เกียรติบัตร ยกย่องนักวิจัยดีเด่น รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------