งานทะเบียนและประมวลผล


animate
ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาanimate
นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
animate
นายอธิวัฒน์ อุตรพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
animate
นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสาร Download งานทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2567
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2566
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2565
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2564
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2563
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2562
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที 2) รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา รุ่น 2562 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2561
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่น 2558 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 2560 รายละเอียด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
------------------------------------------------