คำแนะนำในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ วารสารวิชาการศิลปศาสตรสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

วารสารวิชาการศิลปศาสตรสาร มหาวิทยาลัยนครพนม มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
    1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์แนวความคิด เทคนิค องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประเด็นเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์
    2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีประเด็นเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์
    3. เพื่อส่งเสริมพื้นที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีประเด็นเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


            กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศิลปศาสตรสาร มหาวิทยาลัยนครพนม มีความยินดีและเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในด้านศิลปศาสตร์โดยครอบคลุมสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษา วรรณกรรม วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรม การศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากทุกท่าน ทุกหน่วยงาน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยบทความต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับดังนี้


ประเภทของบทความ
1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบในการเขียนมีดังนี้
    • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย โดยให้ใส่เป็นเชิงอรรถห้อยต่อจากชื่อผู้นิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ วุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ
    • บทคัดย่อและคำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ต้องระบุถึงความสำคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม เครื่องมือ และสถิติ ที่ใช้ในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 250 คำ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำสำคัญของเรื่อง (keywords) จำนวน ไม่เกิน 5 คำ     • บทนำ
    • วัตถุประสงค์การวิจัย
    • วิธีดำเนินการวิจัย
    • ผลการวิจัย
    • สรุปและอภิปรายผล
    • ข้อเสนอแนะการวิจัย
    • เอกสารอ้างอิง

2. บทความวิชาการ (Academic Article) งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆมาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน องค์ประกอบในการเขียนมีดังนี้
    • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย โดยให้ใส่เป็นเชิงอรรถห้อยต่อจากชื่อผู้นิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ วุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ
    • บทคัดย่อและคำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อความยาว 250 คำ, คำสำคัญไม่ควรเกิน 5 คำ
    • บทนำ
    • เนื้อหา (สามารถแบ่งเป็นหัวข้อตามที่ท่านต้องการนำเสนอ) ควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอ และจัดลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนำเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย
    • บทสรุป
    • เอกสารอ้างอิง

3. บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษา ค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษา และพัฒนาต่อไป
    บทความปริทัศน์เป็นการนำเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ผู้นิพนธ์ และบทสรุป เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เข้าใจว่าเรื่องที่ได้นำเสนอมีความน่าสนใจและความเป็นมาอย่างไร พร้อมระบุคำสำคัญของเรื่อง (keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ
    เนื้อหาของบทความ ต้องมีบทนำ เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น และต้องมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเรื่องที่นำเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสำหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
    ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่ที่สุด บทความ ปริทัศน์ต้องนำเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความ เท่านั้น แต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้


การเตรียมต้นฉบับ
1. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น
2. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย องค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดทำตามคำแนะนำการเตรียม ต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษ ปนภาษาไทยโดยไม่จำเป็น
กรณีจำเป็นให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคำแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนอักษรและคำที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคำให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ใน บทความของศัพท์คำเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้คำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไป ใช้เฉพาะคำศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น
3. การพิมพ์และตั้งค่าขอบกระดาษ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) โดยจัดเป็นสองคอลัมน์ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า
4. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้
    • ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. (ตัวหนา)
    • ชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. (ตัวปกติ) และหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. (ตัวหนา)
    • หัวข้อรองใช้ตัว อักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา
    • เนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
    • เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้เขียนบทความและที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
5. จำนวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง)
6. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and Graphs) ให้แทรกไว้ใน เนื้อเรื่องอาจจัดทำเป็นขาวดำหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เรียงลำดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งคำอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระ ครบถ้วน ส่วนไฟล์รูปภาพให้แยกไฟล์ต่างหากจากต้นฉบับโดยให้แนบเป็นไฟล์สกุล .jpg หรือ .gif เป็นต้น
7. กิตติกรรมประกาศ ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
8. การอ้างอิง
    8.1 การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี โดยระบุ (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
    8.2 การอ้างอิงท้ายบทความ การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ 2 ภาษาคู่กัน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้ากรณีเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยแปลงปีที่พิมพ์จาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. ดังตัวอย่าง
      ธันวา ใจเที่ยง. (2546). หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์.
      Chaithiang, T. (2003). Farmer's Village Revolution at The northeastern part. Bangkok: Sang San.
      1) เอกสารอ้างอิงทุกลำดับจะต้องเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ , A-Z
      2) เอกสารอ้างอิงเรียงลำดับโดยให้รายการที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อน ก-ฮ ตามด้วยรายการอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ A-Z
      3) รายการเอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร หรือเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8)
    8.3 วิธีอ้างอิงท้ายเอกสารที่มีแหล่งแตกต่างกัน
      1) อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดังนี้
        ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
      2) อ้างอิงจากวารสาร ใช้รูปแบบดังนี้
        ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง.
      3) อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการ ใช้รูปแบบดังนี้
        ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผู้รวบรวม (ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.
      4) อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ใช้รูปแบบดังนี้
        ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อปริญญา(สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองที่พิมพ์:/สถาบัน.//ถ่ายเอกสาร.
      5) อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ใช้รูปแบบดังนี้
        5.1) ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์
        ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.// สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี, (หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
        5.2) ข้อมูลที่เป็นบทความจากวารสารออนไลน์
        ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสารหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):หน้า (ถ้ามี).//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี, (หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
      6.อ้างอิงบทสัมภาษณ์ ใช้รูปแบบดังนี้
        ผู้ให้สัมภาษณ์.//ตำแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//สังกัดของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์วันที่ (วันเดือนปี).


การส่งต้นฉบับ
ให้ผู้เขียนบทความส่งได้ที่ http://flas.npu.ac.th/web/web/ หรือที่ email: LiberalArtJournal@gmail.com
โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ห้อง 156 ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 097 302 6767 โทรศัพท์ 042 587100


Guidelines for Manuscript Preparation and Submission


            The editorial team of Journal of Liberal Arts, Nakhon Phanom University is pleased and greatly honored to receive the work of any prescribed research, academic or review article in the fields of sociology, anthropology, political science, public administration, law, social and environmental development, linguistic, history, philosophy, religious, communications, dance and dramatic arts, art, culture, business, education and related fields from everyone and every agency for getting published in the Journal of Liberal Arts , Nakhon Phanom University provided that it passes an evaluation by 2 qualified persons outside at least per article. For the convenience of the editors in manuscript consideration, manuscripts should be prepared and submitted using the following guidelines:

Types of Articles

1. Academic Articles
    An academic article is characterized by a scholarly analysis of the topic, a proposal of a new concept gained by an academic background collected from one’s own or others’ academic work, an article written to give knowledge to interested persons. An academic article addresses the statement of problems, purposes and recommendations. It provides an analysis based on the ground of a theoretical framework, research work and conclusions from sources, such as books, academic journals, the Internet, etc. An academic article also suggests guidelines for problem solving.

2. Research Articles
    A research article is a systematic report of the results of a research study. It addresses the statement and significance of the problems, the purpose of the research and the research methodology. A research article contains the title page, abstract and the contents of the article. The title page should include the following data consecutively: title, author, department, faculty and university. In case the author is a student, the following details should be included: degree program, major, university, advisory committee and the educational qualifications of the advisory committee. The abstract includes the significance of the study, research methodology (population, sample and sampling, tools and statistics used in the research), research results and conclusion. The abstract must not exceed 250 words in length. In case of a Thai manuscript, the author has to write the abstract both in Thai and English. The author also has to specify not more than 5 keywords. For the contents of the article, start with the introduction chapter, which includes the statement and significance of the problems, the purpose and the hypothesis of the research followed by the research methodology including population and sample, tools, data collection and data analysis. The contents also include the results of the study, discussion, conclusion and acknowledgments (if any). Techniques and general methods should be explained in the materials and methodology sections. Results of experiments should be explained in the research results section. A comparative analysis of the results of an experiment and other researchers’ work should be written in the discussion section. The conclusion of the research study according to the purpose (s) should be written in the conclusion section.

3. Review Articles
    A review article is the academic work that critically evaluates the most current state of a specialized academic field and is characterized by an in-depth study with modern and thorough analysis and synthesis of knowledge management. It provides implications for further study and development in the field. A review article provides a coherent view of an interesting topic. The first page of a review article contains the title, the name of the author, the address of the author and conclusion. The conclusion is given in order that the audience will be briefed on the interesting issue of the article and its background. The author has to specify not more than 5 keywords. The contents of a review article contain the introduction to address the interesting issue of the article before leading to each sub-issue of the contents and the conclusion to make a point. A review article also contains the recommendations for the audience to further consider other interesting issues. The author should check the contents that are relevant to the article thoroughly, especially the newest contents. A review article has to present the interesting development of a topic. The information presented must not be specifically directed to the audience in the field, but it has to be directed to a wider audience in other fields or understandable to advanced students.

Manuscript Preparation
    1. For the Thai manuscript, the components of the research article or the review article have to follow these manuscript preparation guidelines. For Thai usage, follow the rules of The Royal Institute of Thailand for vocabulary and terminology usage. Avoid writing mixed Thai and English if not necessary. If necessary, write the Thai word followed by the English word in brackets by capitalizing the first letter of the first word and typing the rest using lower case letters. Capitalize the first letter of proper names. In case the same Thai words followed by the English words in brackets appear at several places in an article, write both Thai and English words the first time only; further use of the word should be the Thai word.
    2. Type the article using Microsoft Office Word. Text is required to be single spaced on A 4 (8.5” x 11”) paper with 1 inch margins on all sides. The text must be in two-columns format and single-sided. Number pages consecutively.
    3. For both Thai and English fonts, use the following formatting guidelines:
        3.1 Use 18 point TH SarabunPSK for the title.
        3.2 Use 16 point TH SarabunPSK for the name of the author and main topics.
        3.3 Use 14 point TH SarabunPSK for the sub-topics.
        3.4 Use 14 point TH SarabunPSK for all boldface.
        3.5 Use 12 point TH SarabunPSK for the academic title and the address of the author that are typed at the footnote of the first page.
    4. The length of the article should not be more than 15 pages long (including tables, illustrations and references).
    5. Tables, pictures, figures, diagrams and graphs can be inserted in the contents of the article in black and white or in color. Insert only the necessary ones and number them consecutively according to the contents. The names of the tables have to be typed above the tables. The names of the pictures, diagrams and graphs have to be typed below them with a brief and complete caption. The image files have to be separated from the manuscript and attached as .jpg or .gif files.
    6. For the reference, use the following guidelines: Type the publishing year in bracket after the name of the author as the example shown below:
        6.1 Name of the Author.//(Publishing Year).//Title.//Publishing Volume.//Publishing Place/:/Publishing Company.
        6.2 Name of the Author.//(Publishing Year, Month).//“Title of article,”//Title of periodical or journal.// Volume(issue)/;/Page.
        6.3 Name of the Author.//(Publishing Year).//Title.//Thesis//City/:/University.
        6.4 In writing a reference document, the author is required to use a pair of languages–both Thai and English. In case the reference is in Thai, it is required to translate into English.
    7. The academic work sent to be considered for publication has not been previously published elsewhere and has not been under the consideration by any other journal.
    8. In sending the manuscript, the author of article can send at
http://flas.npu.ac.th/web/web/ or at email: LiberalArtJournal@gmail.com. For more information, an inquiry can be made at Journal of Liberal Arts, Nakhon Phanom University, Maha Vashiralongkorn Building, room No. 156, the 5th Floor, Faculty of Liberal Art and Science, Nakhon Phanom University, 167, Neon Sa Ad Village, Na Raja Kuoy sub-district, Mueang district, Nakhon Phanom province, 48000. Mobile. 097-3026767 Fax 042-587100