animate
ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : worawut_i@npu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0933217450
Facebook : Inthanon.wor
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: รปด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาโท
: ศษ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
: ค.บ.วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

ผลงานวิชาการ

- กมลชนก ศรีวงศ์, วรวุฒิ อินทนนท์, และประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครพนม.วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 5(3), 79-88.

- นิศาชล บุตรีศรีรักษ์, วรวุฒิ อินทนนท์, และประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์. (2558). สภาพปัญหาแนวทางแก้ปัญหาและผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(33), 200-209.

- วรวุฒิ อินทนนท์. (2557). ผลของการสวดมนต์ต่อความเครียดของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่6 "พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซี่ยน" วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า147-156.

- Inthanon,W.&Thongyot,S. (2014). The Creation of a Model for the Behavioral Development of Logistics Personnel in Truck Transportation Sector,PROCEEDINGS The10th National and International Social Science Symposium "Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN Community" 15January 2014 School of Social Science,Chiangrai Rajabhat University, Thailand.P.58-65.

ผลงานตีพิมพ์

- วรวุฒิ อินทนนท์.(2561). "ศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน" วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่12 ฉบับพิเศษ 2561. 159-168.

- วรวุฒิ อินทนนท์. (2560). "การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ" วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่6 ฉบับที่2 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เล่ม5. 617-625.

- วรวุฒิ อินททนท์. (2560). "กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ" วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เล่ม3. 619-634.

- วรวุฒิ อินทนนท์.(2560). "การบริหารการพัฒนาราชการไทย" วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เล่ม3. 697-707.

ความเชียวชาญ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, จิตวิทยาการศึกษา