animate
อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวanimate
ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
animate
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวanimate
อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
animate
ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
animate
ดร.สุริยา คำหว่าน
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
animate
อาจารย์พัฒน์ธราดล รุ่งเรืองเจริญกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
animate
อาจารย์พัชรพงษ์ ภูเบศรพีรวัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว