animate
ผศ.ดร.สำราญ วิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.สำราญ วิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ.ดร.
สังกัด : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : Wised2520@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0862312544
Facebook :
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
ระดับปริญญาโท
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ระดับปริญญาตรี
: ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ. :ปรัชญา)

ผลงานวิชาการ

1 : การศึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์

1 : ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ความเชียวชาญ

การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน,นโยบายสาธารณะ