animate
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร. กชกร เดชะคำภู
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ.ดร.
สังกัด : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : monydecha@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0878586318
Facebook : กชกร เดชะคำภู
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การทำงานที่ปรึกษา

- 2558 – 2566 การประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬปี
- 2558 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
- 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
- 2560 การประเมินผลงานการขอเลื่อนขั้นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2564 ที่ปรึกษโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP)
- 2564 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
- 2564 ปรึกษา/ผู้จัดการ โครงการ ยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภายใต้กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่ม จังหวัด (ผ้ามุกนครพนม) สู่สากล
- 2565 คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานจังหวัดนครพนม
- 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ ปขมท. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) (ปี 2565)
- 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการวารสารสังคมบูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2565)
- 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย ทักษิณ สงชลา (ปี 2566)
- 2566 ที่ปรึกษา/ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-BasedOTOP : KBO) กิจกรรมการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ OTOP โดย เครือข่ายองค์ความรู้ KBO นครพนม (ปี 2566)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

[1] กชกร เดชะคำภู (2566). ความมั่นคงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 16(1). 233-248.
[2] กชกร เดชะคำ, จารุกัญญา อุดานนท์, ดร.สำราญ วิเศษ, และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์ มาตรฐานการ ดำเนินงานการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม. วารสารการเมืองการปกครอง. 13(2).124-143.
[3] กชกร เดชะคำภู. (2566). การบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ. 2(6).167-180.
[4] นิภาภัทร พงศ์โสภณ, กชกร เดชะคำภู จารุกัญญา อุดานนท์ สำราญ วิเศษ. (2566). รูปแบบการออมของผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ. วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(1).31-53.
[5] กชกร เดชะคำภู, คงฤทธิ์ กุลวงษ์และ อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา (2564) .บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. 11(3).
[6] เขมิกา ทองเรือง สำราญ วิเศษ และกชกร เดชะคำภู .(2562) ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาล ตำบลนาคำ อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2).10-21.
[7] สำราญ วิเศษ กชกร เดชะคำภู เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า 23-33
[8] จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะคำภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อความยั่งยืน
[9] กชกร เดชะคำภู และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขงมองผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11(3) หน้า 92-106.
[10] กชกร เดชะคำภู และทิพาภรณ์ หอมดี. (2560) กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ พื้นที่สาธารณะ “หาดแห่” เกาะกลางแม่น้ำโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(5).347 – 360.
[11] จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคำภู และทิพาภรณ์ หอมดี. (2560). การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง 6(2)86 – 107
[12] ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชคำภู.(2559). การประเมินมูลค่าน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(2).39-46.
[13] จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคำภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560). การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่:กรณีศึกษาตำบลยอดชาดอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, 6(2).
[14] ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชะคำภู. (2560). การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการชลประทาน. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 11(1), 61-68.
[15] Wised, S. & Dechakhamphu, K. )2014). The Characteristics of Customers’ Desired Services with respect to the Logistics Services in Truck Transportation Sector. Oral Presentation for the International The 10th National and International Social Science Symposium “Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN Community “on 15 January 2014 at Kasalong Room, Wiang Inn Hotel, Muang District, Chiang Rai Province.

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

- 2566 โครงการยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นสีธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยการขับเคลื่อนตลาดร่วม (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)
- 2566 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
- 2565 การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (งบประแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนครพนม)
- 2564 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการเสริมสร้างความมั่งคงของผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น (งบประแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนครพนม)
- 2563 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำการสำหรับการเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท.
- 2563 รูปแบบการสร้างความตระหนักการวางแผนการเงิน การออมและการพัฒนาสัมมาชีพสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม
- 2558 การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ทุนมุ่งเป้า : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
- 2558 รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุน วช. (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก)
- 2553 การจัดการโลจิสตกิส์การท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
- 2551 การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสกติกส์ด้านโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งกลุ่มจังหวัดชายแดนเชื่อมโยบกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทย ลาว เวียดนามตามเส้นทางหมายเลข 12 กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม ทุน.วช.การสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาและยั่งยืน
- 2552 การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดเนื้อโคอินทรีย์ ตามวิถีการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบดั้งเดิม ทุน สำนักงานงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

- 2565 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนม ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)
- 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ ทุนมหาวิทยาลัยนครพนม
- 2558 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- 2556 รูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดน: หาดแห่ เกาะหนึ่งเดียวของไทยในแม่น้ำโขง แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- 2554 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของกลุ่มชนเผ่าในจังหวัดนครพนม ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิยาลัยนครพนม
- 2554 รูปแบบการให้บริการที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทุนงบประมาณแผ่นดิน วช. มหาวิทาลัยนครพนม
- 2554 การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคการขนส่งโดยรถบรรทุก ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนครพนม

ความเชียวชาญ

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติขั้นสูง 2. การผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการและเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยนครพนม

วิทยากร

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมผลักดันสินค้าชุมชนให้เติบโตได้ในยุคดิจิทัล“ ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม (UBI) ระหว่าง วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม