animate
ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : Jimlim66@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0823021918
Facebook : Jarukanya Udanont
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
: วิทยาศาสตรบัณฑิต

ผลงานวิชาการ

- งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดน: หาดแห่ เกาะหนึ่งเดียวของไทยในแม่น้ำโขง ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน (เดือนเมษายน 2556 – เดือนมิถุนายน 2558)
Chinese Language Globalization Studies journal: 2014.

- งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2558 – เดือนมกราคม 2561)

- งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสม กับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนมระยะเวลา 2 ปี (เดือนมิถุนายน 2558 - เดือนมิถุนายน 2560)

- งานวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ระยะเวลา 1 ปี (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559)

- งานวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ระยะเวลา 1 ปี (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560)

- งานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 7 เดือน (เดือนธันวาคม 2558 – เดือนกรกราคม 2559)

- งานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนสิงหาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

- งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)


ผลงานตีพิมพ์

- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม.วารสารการบริหารปกครอง, 6(2), 86-107.

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,20(2).


- แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม .ฝนการประชุมวิชาการระดับชาติ"การศึกษาไทย ยุค 4.0 ครั้งที่1".หน้า 348 - 398.กรุงเทพฯสถาบันรัชต์ภาคย์.

- Building citizenship towards people for promoting the participation in formulation public. In the 10th International Conference on Humanities & Social Sciences 2014.20th-21st November 2014, khon Kaen,Thailand,(pp.936-946).

ความเชียวชาญ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์