คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
animate
ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์