animate
อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
animate
อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
animate
อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
animate
อาจารย์ปรียากร บุญธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
animate
อาจารย์ ดร.ปุญชญา ศิวานิพัทน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
animate
อาจารย์ ดร.ธัญจิรา ศรีกระจ่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
animate
อาจารย์ ปวีณา แพงสอน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน